Reklama medyczna, czyli jak legalnie promować usługi medyczne i produkty lecznicze
Bmedia - ładowanieBmedia - ładowanie

Reklama medyczna, czyli jak legalnie promować usługi medyczne i produkty lecznicze

Reklama medyczna, czyli jak legalnie promować usługi medyczne i produkty lecznicze


Reklama medyczna, czyli jak legalnie promować usługi medyczne i produkty lecznicze

Działania reklamowe stanowią nieodłączny element współczesnych biznesów – bez odpowiedniej promocji trudno dziś o pozyskiwanie nowych klientów. Jednak nie wszystkie branże mają swobodę w kształtowaniu kampanii reklamowych – w przypadku niektórych sektorów reklama jest regulowana przez prawo. Jedną z grup zawodowych objętych zakazem reklamy jest środowisko medyczne.

REKLAMA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W ŚWIETLE USTAWY

Rozmiar i zasięg kampanii reklamowych uzależniony jest zwykle od rodzaju prowadzonej działalności, świadomości przedsiębiorcy oraz jego budżetu – dla jednych wystarczające będą publikacje w social mediach kierowane do lokalnej społeczności, inni za niezbędne uznają kampanie ogólnokrajowe obejmujące wiele rodzajów mediów.

Rozmach z jakim prowadzone są niektóre kapanie ograniczony jest wyłącznie przez budżet klienta oraz kreatywność agencji reklamowej. Niestety, nie wszyscy mogą kształtować swój PR zupełnie dowolnie – istnieje wiele branż, zawodów oraz grup produktowych, w których działania promocyjne są zakazane, bądź znacznie ograniczone są przez przepisy prawa. Do grupy tej zaliczane są usługi medyczne – art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej stanowi, iż:

Podmiot wykonujący działalność leczniczą podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy.

Do kwestii reklamy odnosi się także art. 63 Kodeksu Etyki Lekarskiej, zgodnie z którym:

  1. Lekarz tworzy swoją zawodową opinię jedynie w oparciu o wyniki swojej pracy, dlatego wszelkie reklamowanie się jest zabronione.
  2. Lekarz nie powinien wyrażać zgody na używanie swego nazwiska i wizerunku dla celów komercyjnych.

 

CO ZATEM MOŻNA, A KTÓRE DZIAŁANIA SĄ DLA LEKARZY ZABRONIONE?

Zapisy w takim kształcie nie oznaczają jednak, że lekarze oraz placówki medyczne zupełnie nie mogą informować pacjentów o swojej działalności. W praktyce oznacza to tyle, że nie mogą oni wykorzystywać technik reklamowych w celu zachęcania, czy nakłaniania pacjentów do skorzystania z ich usług, zapewniania o efektach leczenia, utwierdzania w przekonaniu, iż wybór danego gabinetu to najlepsza dla pacjenta opcja, czy informowania o jakości sprzętu medycznego.

Niezgodne z prawem są zatem wszelkie przekazy przekonujące do skorzystania z danego gabinetu lekarskiego zawierające w sobie sformułowania typu najtańszy, najlepszy, najskuteczniejszy, np. „Najlepszy stomatolog w mieście”, albo „W naszym gabinecie wyleczymy Cię z …”.

Dopuszczalne jest jednak informowanie o zakresie i rodzaju świadczonych usług medycznych, zgodne z prawem są także wszelkie działania o charakterze informacyjnym oraz mające na celu promocję zdrowia, czy metod leczenia, akcje edukacyjne w zakresie zdrowia, lekarz może występować również w charakterze eksperta w danej dziedzinie.

REKLAMA PRODUKTÓW LECZNICZYCH 

Nieco więcej swobody w zakresie działań reklamowych mają podmioty związane z rynkiem farmaceutycznym w odniesieniu do produktów leczniczych. Działania w tym zakresie dosyć obszernie regulowane są przez Ustawę z dnia 06 września 2001 roku – prawo farmaceutyczne, w myśl której Reklamą produktu leczniczego jest działalność polegająca na informowaniu lub zachęcaniu do stosowania produktu leczniczego, mająca na celu zwiększenie: liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych.

Ustawa definiuje kilka podstawowych zasad w zakresie promocji leków – przede wszystkim może być prowadzona wyłącznie przez podmiot odpowiedzialny, (tj. przedsiębiorcę, który wnioskuje lub uzyskał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego), bądź na jego zlecenie.

Prawo farmaceutyczne wprowadza także bezwzględny zakaz reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w odniesieniu do produktów leczniczych, które:

  1. Wydawane są wyłącznie na receptę
  2. Zawierają środki odurzające i substancje psychotropowe
  3. Umieszczone są na wykazach leków refundowanych

Zakaz ten nie dotyczy szczepień ochronnych określonych w komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego.

REKLAMA W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH

Choć prawo farmaceutyczne wprowadza szereg regulacji odnoszących się do promocji produktów leczniczych, to ich przestrzeganie sprawia, że reklamy leków, które są bardzo popularne i potrzebne dla konsumentów, stają się całkowicie legalne. Z kolei biorąc pod uwagę, że ustawa reguluje między innymi reklamę kierowaną do wiadomości publicznej oraz do osób uprawnionych do wystawiania recept, wydaje się, że naturalnym środowiskiem do promowania produktów leczniczych są placówki medyczne, które każdego dnia odwiedzają tysiące pacjentów.

W związku z tym niezwykle atrakcyjnym i prestiżowym medium reklamowym, kierowanym między innymi do branży farmaceutycznej jest TVPharma premium – nowoczesna sieć digital signage zlokalizowana w placówkach medycznych Medicover (przychodniach, ambulatoriach, aptekach, szpitalu). Reklama w TVPharma premium może przybrać formę spotów reklamowych, bądź innego przekazu wyświetlanego na dużych, nowoczesnych monitorach. W efekcie content trafia do osób oczekujących na wizytę u specjalisty, co z całą pewnością wpływa na ich późniejsze wybory zakupowe. Szczegółowa oferta BE Media w zakresie reklamy w placówkach medycznych dostępna jest na naszej stronie internetowej – https://be-media.com.pl/oferta/placowki-medyczne.html

Reklama może być dźwignią handlu, pod warunkiem, że jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa. Jej skuteczność uzależniona jest z kolei od wielu czynników, wśród nich kluczowe znaczenie ma wybór odpowiedniego medium, które sprawi, że przekaz reklamowy trafi do właściwego kręgu odbiorców.Dlatego TVPharma premium to doskonały wybór dla wszystkich zainteresowanych reklamą w prestiżowej sieci z ogromnym zasięgiem i potencjałem sprzedażowym.

Zapraszamy do współpracy BE Media.

 

Iwona Włodarczyk

Absolwentka prawa, oraz studiów podyplomowych na kierunkach: Prawo finansowe i gospodarcze; Społeczeństwo informacyjne; Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych oraz Prawo nowych technologii. Przez całe życie zawodowo związana z prawem nowych technologii, zwłaszcza jego zastosowaniem w branży reklamowej oraz informatycznej. W BE Media odpowiedzialna za sporządzanie, opiniowanie i analizę umów z partnerami mediowymi, kontrahentami oraz Klientami, uczestnictwo w negocjacjach oraz bieżące doradztwo prawne. Autorka bloga poświęconego bezpieczeństwu informacji i prawa w IT, pasjonatka literatury i nurkowania, z zacięciem do dekorowania wnętrz.