Bmedia - ładowanieBmedia - ładowanie

Polityka przetwarzania danych osobowych

 

 

Realizując obowiązek informacyjny dotyczący ochrony Państwa danych osobowych, wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE tzw. „RODO” pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Blue Eyes Media Sp. z o.o. oraz przysługujących Państwu prawach.

 1. Administratorem państwa danych osobowych jest Blue Eyes Media Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Połczyńskiej 10, 01-378 Warszawa, NIP 522-29-70-351. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych z dopiskiem „Dane osobowe” prosimy kierować na adres rejestrowy administratora lub poprzez adres mailowy: office@be-media.com.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:
  a) Zawarcia i wykonania umowy związanej z realizacją kampanii reklamowej, zgodnie z warunkami zamówienia, wystawiania dokumentów rozliczeniowych oraz wysyłania wiadomości drogą elektroniczną związanych z realizacją umowy
  b) Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń Administratora.
  c) Marketingu produktów własnych Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych usług z zakresu realizacji kampanii reklamowych.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne – tj. na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.)
 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do
  swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 5. Osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. Zgłoszenie sprzeciwu nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej.
 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  a) Podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe oraz prawne
  b) Podmiotom dostarczającym i wspierającym usługi informatyczne
  c) Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym m.in. prokuraturze, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 7. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza europejski Obszar Gospodarczy, do Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Państwa dane nie podlegają profilowaniu.
 9. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  a) Przez okres związany z realizacją umowy oraz terminem przedawnienia roszczeń z tytułu realizacji umowy
  b) Przez okres, w którym przepisy prawa obligują Administratora do przetwarzania danych
  c) Przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt.2c powyżej, tj. przez okres realizacji przez Administratora prawnie uzasadnionych interesów
  d) Przez okres na jaki została udzielona zgoda, bądź do czasu zgłoszenia sprzeciwy lub wycofania zgody na przetwarzanie danych.
 10. Państwa dane osobowe będą przechowywane z najwyższą starannością i zabezpieczone odpowiednimi środkami technicznymi oraz organizacyjnymi przed dostępem osób nieuprawnionych, zgodnie z wymogami RODO.